Põhikiri

Põhikiri 15.07.2021

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Jõgevamaa Koostöökoda (edaspidi  Ühing).

1.2. Ühingu  asukoht on Jõgevamaa.

1.3. Ühingu tegevus hõlmab haldusreformi eelseid (20.10.2017) Jõgevamaa Koostöökoja liikmeks  olnud omavalitsusi. 

1.4. Ühing on asutatud 01. märts 2006.a. tähtajatult. 

2. Ühingu eesmärk 

2.1. Ühingu kui juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtliku ühenduse põhieesmärk on kohaliku elu arendamisele,  maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas  maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

2.2. Tegevuse eesmärgid on: 

2.2.1. kohalikele toodetele lisaväärtuse andmine, turgudele ligipääsu avardamine läbi kollektiivse tegevuse, uute  piirkondlikust eripärast lähtuvate toodete ja teenus-te väljatöötamine; 

2.2.2. maapiirkondades töökohtade loomine ning alternatiivpõllumajandusele kaasaaitamine; 

2.2.3. elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamine; 

2.2.4. loodus‐ja kultuuriväärtustele parima kasutuse leidmine; 

2.2.5. loodushoid ja keskkonnasäästlik majandamine; 

2.2.6. sotsiaalsete riskide vähendamine ja rehabilitatsioon; 

2.2.7. seoste leidmine ja koostöö algatamine erinevate majandussektorite vahel; 

2.2.8. Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste selgitamine; 

2.2.9. omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine erinevate valdkondade vahel; 

2.2.10. konkurentsivõime toetamine uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisega. 

2.3. Eesmärkide saavutamiseks Ühing: 

2.3.2. täidab organisatsioonide omavahelist koostööd korraldavat funktsiooni; 

2.3.3. arendab rahvusvahelist koostööd; 

2.3.5. viib läbi koolitusi, seminare, konverentse ning toetab õpiringide ja arengurühmade tegevust; 

2.3.6. osaleb uuringute läbi viimisel;  

2.3.7. nõustab omavalitsusi, ettevõtjaid ja kodanike ühendusi investeerimisvajaduste ja ‐prioriteetide  osas;  

2.3.8. korraldab konkursse projektiideede leidmiseks;  

2.3.9. nõustab liikmeid ja mitteliikmeid projektide koostamise ja läbiviimise osas;  

2.3.10. taotleb raha põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;  

2.3.11. korraldab piirkonna tegevusprojektide nõustamist, hindamist ja edastab taotleja poolt nõuetekohaselt     esitatud projektide nimekirja rahastamiseks Põlluma-janduse ja Registrite  Informatsiooni Ametile (PRIA) ning vajadusel teostab järelevalvet; 

2.3.12. viib läbi tulundusüritusi seadusega sätestatud ulatuses;  

2.3.13. võtab tööle palgalisi töötajaid. 

3. Liikmed 

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud kes soovivad arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat   tegevust. Ühingu liikmete nimekiri on avalikustatud ühingu veebilehel. 

3.2. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks. Ühingul on õigus liikme vastuvõtmisest keelduda  eetilistel ja kõlbelistel põhjustel.  

3.3. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses tuleb ära märkida: liikme registrikood   ja registreerimisaadress, liikme tegutsemiskoha aadress, liikme esindaja nimi ja kontaktandmeid. Ühingusse astuda  soovija peab olema tutvunud ühingu põhikirjaga. 

3.4. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse järgmisel juhatuse koosolekul.

3.5. Ühingu liige on kohustatud järgima Ühingu põhikirja, tasuma sisseastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu,    mitte avaldama kolmandatele isikutele, informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud    konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

3.6.  Ühingu liikme esindajal on õigus valida ja olla valitud juhtorganisse, osaleda üldkoosolekul, saada üldkoosolekult      informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest, võtta aktiivselt osa Ühingu  tegevusest.   

3.7. Esindaja võib osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult ühe liikme esindajana. 

3.8. Liikmel on õigus omal soovil Ühingust lahkuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele.

3.9. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:   

3.9.1. ei ole tasunud liikmemaksu tasumisele järgneva aasta majandusaastaaruande esitamise ajaks  ja on eiranud meeldetuletusi; 

3.9.2. Ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on jätnud korduvalt täitmata juhatuse otsused; 

3.9.3. On tuvastatud pettused; 

3.9.4. Kahjustab ühingu mainet; 

3.10. Liige loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Ühingust väljaarvamisel   või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikme-maksu ei tagastata. Liikmel, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale. 

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppe-mist juhatuse poolt või 1 /10 Ühingu  liikmete nõudmisel  või muudel käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel. Üldkoosolek kutsutakse  kokku e- kirja teel hiljemalt seitse päeva enne üldkogu toimumist. E‐kirjad saadetakse poolt Ühingule  antud e-posti aadressile. Juhul, kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võib üldkoosoleku kutsuda  kokku 1/5 ühingu liikmete algatusel. 

4.2. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liik-metele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liikmetele seisukoha andmiseks  antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Otsus loetakse vastu võetuks,  kui selle poolt on üle poolte tähtaegselt vastanutest.  

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1. Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja kinnitamine; 

4.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.2.3. uue majandusaasta eelarve ja rakenduskava  kinnitamine; 

4.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende töö eest tasu määramine; 

4.2.5. Ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine; 

4.2.6 reorganiseerimine seaduses sätestatud juhtudel; 

4.2.7. sisseastumis‐ ja liikmemaksu kehtestamine; 

4.2.8 Liikmete välja arvamine maine kahjustamise tõttu; 

4.2.9. liitumine tegevusgrupi strateegia elluviimiseks oluliste organisatsioonidega. 

4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole osalenud  mittetulundusühingu liikmetest. 

4.4. Põhikirja muutmiseks, või uue põhikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujun-damine) seaduses sätestatud  juhtudel, on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud häältest.

4.5. Põhikirja eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud  häältest.

4.6. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.  Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.

4.6.1. Veebis toimunud koosoleku hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse:  ühingu nimi ja asukoht, protokollija nimi, vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud liikmed nimeliselt, otsuse suhtes eriar-vamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu, muud  hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud. 

4.7. Üldkoosoleku otsused vormistatakse eraldi otsustena. Otsused on protokolli lahutamatud osad.  Otsusele kirjutab alla esindusõiguslik isik.

5. Juhatus

5.1. Ühingul on juhatus, mille koosseisu kuulub 9‐11 liiget. Juhatuse liige peab olema määratud  Ühingu liikmete hulgast. 

5.2. Juhatus valitakse tähtajaga kolmeks aastaks. 

5.3. Juhatusse peavad kuuluma: 

5.3.1. Põltsamaa piirkonnast (Põltsamaa piirkond: Põltsamaa vald, v.a Põltsamaa linna territoorium), 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate esindaja ja 1  kohaliku omavalitsuse esindaja; 

5.3.2. Vooremaa piirkonnast (Jõgeva vald, (v.a Jõgeva linna territoorium) ning haldusreformi eelne Tabivere vald) 1 mittetulundusühingute esindaja, 1 ettevõtjate  esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse  esindaja; 

5.3.3. Peipsi piirkonnast (Peipsi piirkond: Mustvee vald (v.a haldusreformi eelsed Avinurme ja Lohusuu vald) ning haldusreformi eelne Pala vald)  1 mittetulundus-ühingute esindaja, 1 ettevõtjate  esindaja ja 1 kohaliku omavalitsuse esindaja; 

5.3.4. Jõgevamaa Kodukandi Ühendusest 1 esindaja; 

5.3.5. Maakondlikud organisatsioonid 1 esindaja. 

5.4. Uute juhatuse liikmete valimine toimub järgmiselt: 

5.4.1. juhatuse uute liikmete kinnitamisele üldkoosoleku poolt eelnevad piirkondlikud koosolekud piirkonna juhatuse liikmete kandidaatide esitamiseks Üldkoosole-kule.5.5 piirkonnas tegutsevatest  Jõgevamaa Koostöökoja liikmetest; 

5.4.2. Piirkondlik koosolek koosneb:  

5.4.2.1. Peipsi piirkonnast (Peipsi piirkond: Mustvee vald (v.a haldusreformi eelsed Avinurme ja  Lohusuu vald) ning haldusreformi eelne Pala vald)  

5.4.2.2. Põltsamaa piirkonnast (Põltsamaa piirkond: Põltsamaa vald, v.a Põltsamaa linna territoorium)  või  

5.4.2.3. Vooremaa piirkonna (Jõgeva vald, (v.a Jõgeva linna territoorium) ning haldusreformi eelne  Tabivere vald) 

5.4.2. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus (juhatus) valib ja esitab ühe kandidaadi Jõgevamaa  Koostöökoja üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks; 

5.4.4. Jõgevamaa maakondlikud organisatsioonid, kelle volitatud esindajad on kokku kutsunud Koostöökoja tegevjuht (juhatuse korraldusel), valivad ja esitavad ühe kandidaadi Jõgevamaa  Koostöökoja üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks; 

5.4.5. KOV määrab oma juhatuse liikme esindaja üldkoosolekule kinnitamiseks, kooskõlastades  esindaja eelnevalt teise, oma piirkonna kohalikuomavalitsusega. 5.4.5. piirkondliku koosoleku läbiviimisele laienevad Üldkoosoleku protseduurireeglid. 

5.4.6. piirkondlikud koosolekud valivad ja esitavad piirkondlikud kandidaadid Üldkoosolekule juhatuse liikme määramiseks. Korralisel juhatuse valimisel (iga kolme  aasta tagant) esitab piirkondlik  koosolek Üldkoosolekule kinnitamiseks kolm kandidaati, iga kandidaat esindab erinevat sektorit. 

5.4.6.1 korralisel juhatuse valimisel esitab piirkondlik koosolek üldkoosolekule kinnitamiseks kolm kandidaati, kusjuures igas piirkonnas peab olema valitud vähe-malt üks uus kandidaat;  

5.4.6.2. juhatuse liikmete valimisel tuleb silmas pidada, et üks isik ei tohi juhatusse kuuluda kauem  kui kaks järjestikkust ametiaega. 

5.4.7. juhatuse liikme kandidaat peab andma nõusoleku juhatuse liikmeks kandideerimiseks. 

5.5. Juhatuse liikme ennetähtaegne vahetamine: 

5.5.1. juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sel juhul esitab piirkond taotluse oma piirkonna juhatuse liikme  tagasikutsumiseks. Kui liige või liikmed leiavad, et nende poolt valitud Jõgevamaa Koostöökoda juhatuse liige ei ole enam pädev juhatuse liikmena jätkama ja neid esindama, siis esitavad nad sellesisulise taotluse Jõgevamaa Koostöökoja juhatusele koos vähemalt 50%+1 selle piirkonna liikmete allkirjaga. Hiljemalt 30 päeva  jooksul vastavasisulise teate saamisest peab juhatus kokku kutsuma piirkondliku koosoleku, kus vajadusel tehakse Üldkoosolekule ettepanek juhatuse liikme tagasikutsumiseks ning uue juhatuse liikme  määramiseks; 

5.5.2 Kohaliku omavalitsuse esindaja juhatuses kutsuvad tagasi piirkonna kohalikud omavalitsused ja  määravad üldkoosolekule kinnitamiseks uue kandidaadi 

5.5.3. kui juhatuse liige avaldab ise soovi juhatuse liikme kohalt tagasi astuda, kutsub juhatus kokku antud piirkonna koosoleku. Uue juhatuse liikme valimisel lähtu-takse põhikirja punktist 5.4. 

5.6. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.  

5.7. Juhatuse pädevusse kuulub: 

5.7.1. Ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine; 

5.7.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava, majandusaasta aruande koostamine ning üldkoosolekule  esitamine; 

5.7.3. tegevjuhi töölevõtmine ning töölepingu lõpetamine, tema volituste kindlaksmääramine; 

5.7.4. hindamiskomisjonide ja hindamise korra kinnitamine; 

5.7.5. töökordade kinnitamine ja täitmise jälgimine; 

5.7.6. projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine; 

5.7.7. piirkondliku koosoleku kokku kutsumine; 

5.7.8.  raamdokumentide, seal hulgas töökordade täitmise jälgimine; 

5.7.9.  projektide algatamine ja elluviimine; 

5.7.10.  ellu viidud projektide seire 

5.7.11. osalemine tegevusgrupi strateegia elluviimiseks olulistes organisatsioonides;

5.7.12. juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse. 

5.8. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel ja /või digitaalselt, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Koosolek tuleb kokku  kutsuda ka juhatuse liikme  või tegevjuhi nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt pooled liikmetest.  

5.9. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Elektroonilisel teel saadetud teade on  pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud. 

5.10. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 

5.11. Juhatuse koosolekud vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla koosoleku  juhataja ja protokolli koostaja.   

5.12. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees  solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse  nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek. 

5.13 . Ühingut esindab juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt. 

5.14. Kui juhatus pole tööle võtnud tegevjuhti, korraldab Ühingu juhatuse jooksvat tegevust juhatuse  esimees

6. Juhatuse esimees:

6.1. Korraldab juhatuse tööd ja esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes talle käesoleva põhikirjaga  pandud ulatuses. 

6.2. Juhatab üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid. 

6.3. Osaleb üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute ettevalmistamisel. 

6.4. Kannab üldkoosolekul ette Ühingu majandusaasta aruande. 

6.5. Võtab oma käskkirjaga tööle ja vabastab töölt Ühingu tegevjuhti juhatuse otsuse alusel. 

6.6. Annab ülesandeid Ühingu tegevjuhile ja kontrollib tema tegevust. 

6.7. Kirjutab alla lepingutele, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele ning muudele dokumentidele. 

6.8. Esindab Ühingut kohtus, või annab volituse teisele isikule Ühingu esindamiseks kohtus.

6.9. Esimehe äraolekul asendab teda Ühingu aseesimees, aseesimehe puudumisel esimehe volitusel  üks juhatuse liikmetest. 

7. Ühingu tegevjuht:

7.1. Juhib ja korraldab büroo tegevust. Büroo puudumisel täidab büroo ülesandeid. 

7.2. Võtab teenistusse ja vabastab teenistusest büroo teenistujad, määrab nende ametipalgad ja  lisatasud, võtab lepingu alusel tööle ja vabastab nad töölt. 

7.3. Annab oma pädevuse piires välja käskkirju. 

7.4. Võtab osa üldkoosolekutest ja juhatuse koosolekutest, omades seal sõnaõigust. 

7.5. Esindab oma pädevuse piires Ühingut suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega.

7.6. Sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele Ühingu  kinnitatud eelarve piires. 

7.7. On aruandekohustuslik üldkoosoleku, juhatuse ja Juhatuse  esimehe ees. 

7.8. Korraldab Ühingu: 

7.8.1. kinnis‐ ja vallasvara haldamist, kasutamist ja käsutamist üldkoosoleku kehtestatud korra  kohaselt; 

7.8.2. raamatupidamist juhatuse kehtestatud korras, koostab ja esitab statistilised aruanded; 

7.8.3. projektide elluviimist kinnitatud eelarve piires; 

7.8.4. ametijuhendis välja toodud dokumentide allkirjastamist. 

7.8.5. muud Ühingu eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, töötajate koolitust ja täiendõpet vastavalt käesolevale põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele; 

8. Ühingu büroo: 

8.1. Ülesanne on üldkoosoleku, juhatuse ja Juhatuse esimehe töö tehniline tagamine, asjaajamise  korraldamine ning Ühingu toimimise tagamine. 

9. Projektitoetuste taotluse hindamine ja hindamiskomisjonid:

9.1. Projektitoetuste taotluste hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon igas piirkonnas eraldi.

9.2. Piirkonnad on : 

9.2.1 Põltsamaa piirkond: Põltsamaa vald, v.a Põltsamaa linna territoorium 

9.2.2 Vooremaa piirkond: Jõgeva vald, (v.a Jõgeva linna territoorium) ning haldusreformi eelne  Tabivere vald 

9.2.3. Peipsi piirkond:  Mustvee vald (v.a haldusreformi eelsed Avinurme ja Lohusuu vald) ning  haldusreformi eelne Pala vald 

9.2.4 maakond (kogu tegevusgrupi piirkond). 

9.3. Hindamiskomisjonid on viieliikmelised: igast komisjonis üks kodanike ühenduste esindaja, üks kohaliku omavalitsuse esindaja ja üks ettevõtjate esindaja, lisaks ekspert ja noorte esindaja.  

9.4. maakondlikke projektitoetuste taotlusi hindavad komisjonide liikmed ühiselt. 

9.5. Vajadusel on komisjonil õigus otsustamiseks kaasata eriala eksperte. 

9.6. Projektitoetuste taotlusi hinnatakse vastavalt tegevuspiirkonna strateegiale ja kinnitatud  hindamiskorrale.  

10. Revideerimine

10.1. Ühingu majandusaastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks ning raamatupidamise  õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt audiitor. 

10.2. Audiitori volituste tähtaja otsustab Juhatus. 

10.3. Ühingu aruandeid auditeeritakse revideeritakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks  kord aastas.    

11. Ühingu vara

11.1. Ühingu vara tekib: 

11.1.1. sisseastumis‐ ja liikmemaksudest; 

11.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest; 

11.1.3. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja müügist, levitamisest. Ühingu vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega koos-kõlas olevate tuluürituste  korraldamisest; 

11.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

11.2. Ühingu vara saavad juhatus ja tegevjuht kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste  kasutamise otsustab juhatus. 

12. Ühingu tegevuse lõpetamine

12.1. Ühing on asutatud tähtajatult. 

12.2. Ühing reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema näidatud, kes on ühingu õigusjärglane (õigusjärglased), kellele  lähevad üle Ühingu kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu põhikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt. dokumentidele on volitatud  alla kirjutama juhatuse esimees. 

12.3. Ühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusel või sundlõpetatakse seaduses  ettenähtud alustel. 

12.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on  likvideerijaiks juhatuse liikmed.